Список наукових праць співробітників ІЕПОР НАН України, присвячених проблемі раку молочної залози (2016 рік)

Науково-освітній інтернет-портал ІЕПОР ім. Р.Є.Кавецького НАН України

Первинна профілактика, діагностика і лікування хворих на рак молочної залози

Четвер, 12 січня 2017 08:25

Список наукових праць співробітників ІЕПОР НАН України, присвячених проблемі раку молочної залози (2016 рік)

Наукові статті за 2016 рік

Наукові статті 2016

 1. N. Bezdieniezhnykh, A. Lykhova, N. Semesiuk, R. Okhrimenko, Yu. Kudryavets. Establishment and characterization of new breast and ovarian cancer cell lines as a model for studying cellular plasticity in vitro. Exp Oncol. -  2016; 38 (2): 94–100. Режим доступу http://exp-oncology.com.ua/article/8594/establishment-and-characterization-of-new-breast-and-ovarian-cancer-cell-lines-as-a-model-for-studying-cellular-plasticity-in-vitro

 2. Чехун В.Ф.,  Андріїв А.В. Сучасні уявлення про роль натрій-йодного симпортера при раку молочної залози // Онкологія. -  2016 - Т. 18. - № 3. - С. 216-222. Режим доступу http://www.oncology.kiev.ua/pdf/18_3/216.pdf

 3. Effect of 5-azacytidine on miRNA expression in human breast cancer cells with different sensitivity to cytostatics / Chekhun V.F., Borikun T.V.,  Lukianova N.Y. // Exp. Oncology. – 2016. – Vol. 38, N 1. – P. 26-30. Режим доступу http://exp-oncology.com.ua/article/8322/effect-of-5-azacytidine-on-mirna-expression-in-human-breast-cancer-cells-with-different-sensitivity-to-cytostatics

 4. Чехун В.Ф., Яловенко Т.М., Павлова А.А., Лукьянова Н.Ю. Клиническое значение уровня металлосодержащих белков в сыроватке крови больных раком молочной железы // Онкологический журн. (Беларусь). – 2016. – Т. 10, № 2(38). – С. 7-13.

 5. Correlation of iodine symporter expression in highly and low malignant cell lines of human breast cancer differed in their sensitivity to doxorubicin / Lukianova N.Y., Andriiv A.V., Chekhun V.F. // Exp. Oncology. – 2016. – Vol. 38, N 3. – P. 169-171. Режим доступу http://exp-oncology.com.ua/article/8874/correlation-of-iodine-symporter-expression-in-highly-and-low-malignant-cell-lines-of-human-breast-cancer-differed-in-their-sensitivity-to-doxorubicin

 6. Role of miRNA-122 and miRNA-200b in intratumor heterogeneity formation and human breast cancer prognosis / Lukianova N., Borikun T., Yalovenko T., Chekhun V..F. // Int J Cur Res Rev.  – 2016. – V. 8, № 2. – С. 50-59. Режим доступу http://www.scopemed.org/?jft=45&ft=45-1473661901

 7. Naleskina L.A., Lukianova N.Y., Sobchenko S.O., Storchai D.M., Chekhun V.F.  Lactoferrin expression in breast cancer in relation to biologic properties of tumors and clinical features of disease // Exp. Oncology. – 2016. – Vol. 38, N 3. – P. 181-186. Режим доступу http://exp-oncology.com.ua/article/8864/lactoferrin-expression-in-breast-cancer-in-relation-to-biologic-properties-of-tumors-and-clinical-features-of-disease

 8. Лозовская Ю.В., Лукьянова Н.Ю., Задворный Т.В., Собченко С.А., Чехун В.Ф. Прогностические сывороточные биомаркеры рака молочной железы: лактоферрин, лактатдегидрогеназа и С-реактивный протеин // Онкологический журнал (Беларусь).-2016.-Т.10, №4(40).

 9. Yalovenko T.M., Todor I.M., Lukianova N.Y., Chekhun V.F. Hepcidin as a possible marker in determination of malignancy degree and sensitivity of breast cancer cells to cytostatic drugs // Exp. Oncology. – 2016. – Vol. 38, N 2. – P. 84-88. Режим доступу http://exp-oncology.com.ua/article/8540/hepcidin-as-a-possible-marker-in-determination-of-malignancy-degree-and-sensitivity-of-breast-cancer-cells-to-cytostatic-drugs

 10. Яловенко Т.М., Лук'янова Н.Ю., Чехун В.Ф. Зміни концентрації гепсидину у сироватці крові та його експресії у пухлинних клітинах залежно від клініко-патологічних особливостей раку молочної залози // Онкология. – 2016. – Т. 18, No 3 – С.196-203. Режим доступу http://www.oncology.kiev.ua/pdf/18_3/196.pdf

 11. Gerashchenko B.I., Salmina K., Eglitis J., Huna A., Grjunberga V., Erenpreisa J. Disentangling the aneuploidy and senescence paradoxes: a study of triploid breast cancers non-responsive to neoadjuvant therapy. Histochem. Cell Biol., 2016, 145: 497‒508. Режим доступу https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26860864

 12. Mazur M.G., Pyatchanina T.V. The use of proteomic technologies in breast cancer research // Experimental Oncology – 2016 – 38 (3) – p. 146–157. Режим доступу http://exp-oncology.com.ua/article/8919/the-use-of-proteomic-technologies-in-breast-cancer-research-2

 13. Мазур М.Г., Пятчанина Т.В. Основные достижения исследований протеома рака молочной железы // Онкологический журнал – 2016 – Т.10 – №4 (40) – С.94-105.

Тези доповідей:

 1. Бурлака А.П. Ганусевич І.І Вовк А.В. Голотюк В.В. Лукін С.М. Порушення редокс-гомеостазу адипоцитів у хворих на рак прямої кишки та молочної залози. Матеріали XIII з'їзду онкологів та радіобіологів України 26-28 травня 2016р., м. Київ, с.191. Режим доступу http://wb.moz.gov.ua/download/articlefile/3c487ebfb471d7f/

 2. Шапочка Д.О., Залєток С.П., Гнидюк М.І. Прогностичне та предиктивне значення нових молекулярних маркерів (NF-kB та ОДК) при раку грудної залози //Український Радіологічний Журнал. – 2016, Дод.1. – С. 64. Режим доступу http://wb.moz.gov.ua/download/articlefile/3c487ebfb471d7f/

 3. Кудрявець Ю.Й., Хаєцький І.К., Кучук О.В., Бездєнєжних Н.О., Ковальова О.А. Активація епітеліально-мезенхімального переходу і злоякісного фенотипу в клітинах раку молочної залози продуктами фотохімічного окислення компонентів живильного середовища / Український радіологічний журнал, додаток 1 — 2016. ХІІІ з`їзд онкологів та радіологів України (матеріали з`їзду) 26-28 травня 2016 року, м.Київ с. 200. Режим доступу http://wb.moz.gov.ua/download/articlefile/3c487ebfb471d7f/

 4. Ю.Й.Кудрявец, Н.И.Семесюк, А.В.Жильчук, В.Е.Жильчук, Н.О.Безденежных, О.О.Лихова, А.Л.Воронцова. Повышение эффективности терапии больных раком молочной железы на основе применения прогностического комплекса клеточных и гуморальных биомаркеров высокого риска развития рецидива заболевания / Успехи молекулярной онкологии, 2016 –  Том 3 – № 4 –С. 119-120. Режим доступу http://umo.abvpress.ru/jour/article/view/81/87

 5. Чехун В.Ф., Лук’янова Н.Ю., Тодор І.М., Тимовська Ю.О., Півнюк В.М. Ліпідний склад сироватки крові хворих на місцево-поширений рак молочної залози, резистентний до антрациклінвмісної ПХТ (пілотне дослідження) // ХIII з’їзд онкологів та радіологів України: матеріали з’їзду, м. Київ. 26-28 травня 2016 р. – К., 2016. – С. 210-211. Режим доступу http://wb.moz.gov.ua/download/articlefile/3c487ebfb471d7f/

 6. Лук’янова Н.Ю., Чехун В.Ф. Перспективи використання мікроРНК в якості предиктивних і прогностичних маркерів раку молочної залози // ХIII з’їзд онкологів та радіологів України: матеріали з’їзду, м. Київ. 26-28 травня 2016 р. – К., 2016. – С. 203. Режим доступу http://wb.moz.gov.ua/download/articlefile/3c487ebfb471d7f/

 7. Лук’янова Н.Ю., Борікун Т.В., ЯловенкоТ.М., Чехун В.Ф. Дослідження можливостей використання циркулюючих  мікроРНК-200b та -122  в якості позапухлинних маркерів перебігу РМЗ // ХIII з’їзд онкологів та радіологів України: матеріали з’їзду, м. Київ. 26-28 травня 2016 р. – К., 2016. – С. 202. Режим доступу http://wb.moz.gov.ua/download/articlefile/3c487ebfb471d7f/

 8. Лук’янова Н.Ю., Собченко С.О., Чехун В.Ф. Дослідження рівня лактоферину у сироватці крові хворих на рак молочної залози // ХIII з’їзд онкологів та радіологів України: матеріали з’їзду, м. Київ. 26-28 травня 2016 р. – К., 2016. – С. 203. Режим доступу http://wb.moz.gov.ua/download/articlefile/3c487ebfb471d7f/

 9. Налєскіна Л.А. Лук’янова Н.Ю., Собченко С.О. Оцінка значення експресії лактоферину як показника біологічної активності раку молочної залози //ХІІІ з’їзд онкологів та радіологів України: матеріали з’їзду, 26–28 травня 2016 р., м. Київ. – Укр. Радіол. Журн. – 2016. – Спец. вип. 1. - С. 202. Режим доступу http://wb.moz.gov.ua/download/articlefile/3c487ebfb471d7f/

 10. Лозовська Ю.В., Чехун В.Ф. Зміни вмісту залізовмісних протеїнів та показників метаболізму глюкози у сироватці крові хворих на рак молочної залози з різним молекулярним підтипом пухлин // XIII З'їзд онкологів та радіологів України: матеріали  з'їзду, 26-28 травня 2016., м. Київ, – К., 2016. - С. 202. Режим доступу http://wb.moz.gov.ua/download/articlefile/3c487ebfb471d7f/

 11. Андріїв А.В., Чехун В.Ф. Клінічне значення експресії симпортера йоду в клітинах раку молочної залози людини // ХIII з’їзд онкологів та радіологів України: матеріали з’їзду, м. Київ. 26-28 травня 2016 р. – К., 2016. – С. 189. Режим доступу http://wb.moz.gov.ua/download/articlefile/3c487ebfb471d7f/

 12. Чехун В.Ф., Собченко С.О., Сторчай Д.М., Налєскіна Л.А., Лозовська Ю.В.,  Лук'янова Н.Ю. Лактоферин: показники рівня у сироватці крові та експресії у пухлинній тканині хворих на рак молочної залози // Integrated clinical and pathogenetic approaches in diagnosis and therapy of cancer (Abstract book), 13-15 june 2016., Kyiv (Ukraine). - P. 138.

 13. V.F. Chekhun , D.M. Storchay, Y.V. Shvets, N.Yu. Lukianova1, V.S. Lukashevych,  I.V. Semak, H.E. Zalutskyy Cytotoxic effects of exogenous lactoferrin on breast cancer cells with different degree of malignancy in vitro // Integrated Clinical and Pathogenetic Approaches in Diagnosis and Therapy of Cancer: Intern. Sci. Conf.: Abstr., Kyiv, 13-15 June, 2016 // Exp. Oncology. – 2016. – Vol. 38, N 2. – P. 131 Режим доступу http://exp-oncology.com.ua/article/8548/materials-of-international-scientific-conference-integrated-clinical-and-pathogenetic-approaches-in-diagnosis-and-therapy-of-cancer-june-13-15-2016-kyiv-ukraine

 14. Borikun T.V., Yalovenko T.N., Lukianova N.Y., Chekhun V.F. Prognostic significance of expression of tumor suppressor microRNA 122, 133a, and 200b in breast cancer patients // Integrated Clinical and Pathogenetic Approaches in Diagnosis and Therapy of Cancer: Intern. Sci. Conf.: Abstr., Kyiv, 13-15 June, 2016 // Exp. Oncology. – 2016. – Vol. 38, N 2. – P. 130. Режим доступу http://exp-oncology.com.ua/article/8548/materials-of-international-scientific-conference-integrated-clinical-and-pathogenetic-approaches-in-diagnosis-and-therapy-of-cancer-june-13-15-2016-kyiv-ukraine

 15. Relationship between levels of copper- and iron-containing proteins and clinical and pathological features of breast cancer / A.O. Pavlova, N.Yu. Lukianova, V.F. Chekhun // Integrated Clinical and Pathogenetic Approaches in Diagnosis and Therapy of Cancer: Intern. Sci. Conf.: Abstr., Kyiv, 13-15 June, 2016 // Exp. Oncology. – 2016. – Vol. 38, N 2. – P. 137. Режим доступу http://exp-oncology.com.ua/article/8548/materials-of-international-scientific-conference-integrated-clinical-and-pathogenetic-approaches-in-diagnosis-and-therapy-of-cancer-june-13-15-2016-kyiv-ukraine

 16. Role of hepcidin in the formation of a degree of malignancy of breast cancer / Yalovenko T.N.,  N.Yu. Lukianova, V.F. Chekhun // Integrated Clinical and Pathogenetic Approaches in Diagnosis and Therapy of Cancer: Intern. Sci. Conf.: Abstr., Kyiv, 13-15 June, 2016 // Exp. Oncology. – 2016. – Vol. 38, N 2. – P. 140. Режим доступу http://exp-oncology.com.ua/article/8548/materials-of-international-scientific-conference-integrated-clinical-and-pathogenetic-approaches-in-diagnosis-and-therapy-of-cancer-june-13-15-2016-kyiv-ukraine

 17. Gerashchenko B., Erenpreisa E., Salmina S. Proliferation and polyploidization of near-triploid clones in drug-resistant breast carcinomas.  31st Congress of the International Society for Advancement of Cytometry, 11‒15 June, 2016, Seattle, Washington, USA. Program and abstracts, p. 244.

 18. Gerashchenko B., Salmina K., Eglitis J., Erenpreisa J. Can polyploid tumor cells possessing stem cell features be induced in resistant breast carcinomas? 39th Annual Breast Cancer Symposium, 6‒10 December, 2016, San Antonio, Texas, USA.

 19. Н.К. Терновой, Е.В. Туз, Н.Н. Колотилов Маркеры костного метаболизма у здоровых женщин, женщин с остеопорозом и у больных раком молочных желёз // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції “Охорона та захист здоров’я людини в умовах сьогодення” 6-7 листопада 2015р. – К., 2015. – С. 74-78.

 20. Мазур М.Г., П’ятчаніна Т.В. Сучасні методи дослідження протеому раку молочної залози // International Scientific Conference “Integrated Clinical and Pathogenetic Approaches in Diagnosis and Therapy of Cancer” (Abstract book) 13-15 June 2016, Kyiv.

 21. Mazur M.G., Pyatchanina T.V. Current methods to study the proteome of breast cancer // Experimental Oncology – Materials of International Scientific Conference “Integrated Clinical and Pathogenetic Approaches in Diagnosis and Therapy of Cancer” June 13-15, 2016, Kyiv, Ukraine – 2016 – Vol.38 – №2 – p. 136. Режим доступу http://exp-oncology.com.ua/article/8548/materials-of-international-scientific-conference-integrated-clinical-and-pathogenetic-approaches-in-diagnosis-and-therapy-of-cancer-june-13-15-2016-kyiv-ukraine

Патенти:

 1. Панель прогностичних маркерів виникнення рецидиву пухлинного процесу у хворих на рак молочної залози / Деклараційний патент на корисну модель UA, А61В 17/00. №90143, заявл. 27.12.2013, опубл. 12.05.2014. - Бюл.№9.

 2. Патент України на корисну модель № 111510 від 10.11.2016, Спосіб визначення ступеня злоякісності пухлин у хворих на рак молочної залози /В.Ф. Чехун, Н.Ю. Лук’янова, І.В. Шепеленко, С.В. Чехун, Т.В. Борікун, О.М. Клюсов, С.О. Собченко. Бюл. пром. власності. 2016. № 21. Інформаційний лист про нововведення в охороні здоров’я № 191-2016.

 3. Патент України на корисну модель № 111511 від 10.11.2016, Спосіб прогнозування чутливості до неоад’ювантної антрациклінвмісної хіміотерапії у хворих на рак молочної залози /В.Ф. Чехун, Н.Ю. Лук’янова, С.В. Чехун, Т.В. Борікун, Т.М. Яловенко, О.М. Клюсов, В.М. Базась, М.Ф. Анікусько. Бюл. пром. власності. 2016. № 21. Інформаційний лист про нововведення в охороні здоров’я №188-2016.

Заявки на патенти:

1. Заявка на патент України на корисну модель № u201605434 від 19.05.2016. Спосіб прогнозування ризику виникнення рецидивів у хворих на рак молочної залози /В.Ф. Чехун, Н.Ю. Лук’янова, І.В. Шепеленко, Т.В. Борікун, О.М. Клюсов, М.Ф. Анікусько. Позитивне рішення від 12.10.2016.

2. Заявка на патент України на корисну модель № u201605435 від 19.05.2016. Спосіб прогнозування метастазування у хворих на рак молочної залози /В.Ф. Чехун, Н.Ю. Лук’янова, І.В. Шепеленко, Т.В. Борікун, О.М. Клюсов, М.Ф. Анікусько. Позитивне рішення від 04.10.2016.

3. Заявка на патент України на корисну модель № u201605436 від 19.05.2016. Спосіб визначення базального молекулярного підтипу пухлин у хворих на рак молочної залози /В.Ф. Чехун, Н.Ю. Лук’янова, С.В. Чехун, Д.В. Демаш, Т.В. Борікун, Т.М. Яловенко, О.М. Клюсов, В.М. Базась, С.О. Собченко. Позитивне рішення від 10.10.2016.

4. Заявка на патент України на корисну модель № u201608320 від 27.07.2016. Спосіб прогнозування ефективності платинавмісної поліхіміотерапії у хворих на метастатичний тричі негативний рак грудної залози / Л.А. Сивак, Н.В. Касап, С.А. Лялькін, Н.О. Верьовкіна, Т.Є. Тарасенко, Д.М. Сторчай, І.М. Тодор, Н.Ю. Лук’янова, В.Ф. Чехун.

Методичні рекомендації:

Металовмісні білки як маркери моніторингу перебігу та ефективності хіміотерапевтичного лікування хворих на рак молочної залози. / В.Ф. Чехун, Н.Ю. Лук’янова, О.М. Клюсов, С.О. Собченко, С.В. Чехун, А.О. Павлова, Т.М. Яловенко, І.І. Смоланка. - К., 2016.

Інформаційні листи:

1. Спосіб прогнозування чутливості до антрациклін-вмісної хіміотерапії у хворих на рак молочної залози / Чехун В.Ф., Чехун С.В., Борікун Т.В., Яловенко Т.М. Базась В.М.,  Клюсов О.М., Анікусько М.Ф., Собченко С.О. // Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров'я № 188-2016.

2. Спосіб неінвазивного визначення базального молекулярного підтипу пухлин у хворих на рак молочної залози / Чехун В.Ф., Лук’янова Н.Ю., Демаш Д.В., Чехун С.В., Борікун Т.В., Яловенко Т.М., Базась В.М., Клюсов О.М., Собченко С.О. // Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров'я № 190-2016.

3. Спосіб оцінки ризику виникнення рецидивів у хворих на рак молочної залози / Чехун В.Ф., Лук’янова Н.Ю., Шепеленко І.В., Борікун Т.В., Клюсов О.М., Анусько М.Ф. // Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров'я № 189-2016.

4. Спосіб визначення ступеня злоякісності пухлин у хворих на рак молочної залози / Чехун В.Ф., Лук’янова Н.Ю., Шепеленко І. В., Чехун С.В., Борікун Т.В., Клюсов О.М., Собченко С.О // Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров'я № 191-2016.

Завантажити PDF-файл:

Прочитано, разів: 1867 Останнє редагування Четвер, 12 січня 2017 08:31
Ви тут: Home Література Список наукових праць співробітників ІЕПОР НАН України, присвячених проблемі раку молочної залози (2016 рік)