Навчальні презентації з проблеми раку молочної залози
Версія для друку

Шкільні навчальні лекції-презентації

Оцініть матеріал!
(1 Голосувати)

Збірник творів лекції-презентації «Науково-просвітницькі лекції фахівців-онкологів -svidoctvo 46537

на захист здоров'я молоді України», свідоцтво № 46537.

Лекції-презентації «Цикл науково-просвітницьких лекцій фахівців-онкологів – на захист здоров’я молоді України» - це 11 лекцій-презентацій, створених за допомогою комп’ютерної програми Microsoft Power Point, що супроводжуються замітками у вигляді пояснювального тексту та посиланнями на використані джерела, і призначені для учнівської молоді України.

Цикл спрямовано на підвищення рівня наукових знань підлітків шляхом надання адаптованої до старшого шкільного віку медико-біологічної інформації для покращення грамотності і компетентності щодо ранньої профілактики онкологічних захворювань, сприяння розвитку мотиваційної компоненти у ставленні до власного здоров’я, а також на пропаганду здорового способу життя.

 


 

 

«Онкологія: основні уявлення»1

Презентація розпочинає цикл лекцій і в стислій зрозумілій формі розкриває зміст основних понять онкологічної науки, таких як «рак», «пухлина», «метастазування», «рецидив», «резистентність пухлин до медикаментозної терапії» та інших. Подано описання типів пухлин за тканинним походженням, коротко наведено дані щодо класифікації TNM та за клінічними стадіями. Стисло розповідається про загальноприйняті традиційні методи лікування хворих на онкологічну патологію. Презентація складається з 22 слайдів, містить також, окрім основного матеріалу, розділ «Запитання для самоконтролю» та «Список використаної літератури». Кожен слайд має нотатки до слайду, де детально роз'яснюється зміст слайду і подається додаткова інформація щодо предмету слайду, що, безсумнівно, корисно для викладача при підготовці лекції або уроку.

Відеолекція - «Онкологія: загальна інформація». Дворщенко О.С.

 
 

«Гормони та рак»2

Дана презентація – ще одна лекція для інформування учнівської молоді з питань онкології, а саме – взаємозв'язку гормонів та розвитку раку. Для введення в проблематику зроблено роз'яснення деяких основних термінів і понять, що полегшують сприйняття і розуміння теми – «що таке гормони», «основні ендокринні органи людини», «як поділяються гормони за хімічними властивостями та функціональним призначенням», «як діють гормони» та «які їх основні функції». Друга частина лекції присвячена безпосередньо імовірному впливу гормонів на ризик розвитку раку: зроблено акцент на вплив статевих гормонів – естрогенів та тестостерону на виникнення раку молочної залози, яєчників, матки та простати, відповідно. Подано детальну і адаптовану для шкільного віку інформацію щодо впливу деяких факторів навколишнього середовища, репродуктивних факторів, способу життя на рівень гормонів в організмі людини. Презентація містить 16 слайдів, кожен з яких є окремим розділом даної теми і повністю розкриває його зміст також і за рахунок нотатків до слайдів (у допомогу вчителю), та використаної і рекомендованої для ознайомлення з даної тематики літератури.

 
 

«Профілактика раку»3

Презентація присвячена можливим причинам захворюваності на рак та можливим підходам до перешкоджання виникненню захворювання. Через розуміння факторів і чинників, що сприяють виникненню злоякісних новоутворень, ставиться мета виховання у підростаючого покоління мотиваційної компоненти до здорового способу життя, свідомого ставлення до власного здоров'я. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (2005, 2008 рр.) наведений відсотковий розподіл можливих причин, що сприяють виникненню злоякісних новоутворень та розкрито детально зміст і роль кожного такого чинника: особливостей харчування, паління, інфекційних агентів, іонізуючого і ультрафіолетового випромінювання, професійних канцерогенів, репродуктивних факторів, низької фізичної активності, зловживання алкоголем, забрудненого повітря. Презентацію наповнено новітніми адаптованими науковими даними, що відтворюють не тільки констатацію фактів, а сприяють підвищенню рівня компетентності і обізнаності з проблеми. Залучення великої кількості ілюстрацій, інформаційна насиченість слайдів і використання в нотатках до них значного об'єму додаткових даних і посилань на використану літературу і джерела доступу в інтернеті сприяють підвищенню рівня інформованості підростаючого покоління з проблеми профілактики раку. Презентація складається з 20 слайдів, розділу «Питання для самоконтролю» та являє собою зразок повного розкриття означеної теми для інформування старшокласників і учнівської молоді.

Відеолекція - «Профілактика раку». Павлова А.О.

 
 

4«Фактори навколишнього середовища та рак»

Представлена презентація одна із найбільших у циклі – вона містить 26 слайдів і наводить інформацію, що стосується речовин, сумішей і ситуацій впливу, що є канцерогенними (тобто небезпечними з точки зору підвищення імовірності виникнення раку як результату їх впливу) для людини. В презентації подано розподіл канцерогенів на класи (хімічні, фізичні, біологічні), також дано їх класифікацію, залежно від походження, відомості про зв'язок між способом життя та імовірністю впливу канцерогенних чинників, дано детальну характеристику канцерогенних факторів навколишнього середовища та антропогенних, наведено деякі рекомендації щодо уникнення дії канцерогенних чинників різної природи у побуті для пересічних громадян. Наголошено на профілактичних заходах щодо зменшення або нівелювання дії канцерогенів. Презентація містить також розділ «Питання для самоконтролю». В нотатках до слайдів міститься детальна додаткова інформація, що робить слайди більш змістовними і легкими для сприйняття.

 
 

5«Здоровий спосіб життя – профілактика злоякісних новоутворень»

Презентація спрямована безпосередньо на розкриття аспекту профілактики злоякісних новоутворень і виховання мотиваційної компоненти у молодого покоління до здорового способу життя. Перші слайди вводять в сутність проблеми і знайомлять із загальною інформацією, що стосується особливостей і характерних рис злоякісного росту і відмінностей між злоякісними і доброякісними пухлинами. Також подано сучасні статистичні дані щодо рівнів захворюваності і смертності в Україні на рак та розподіл рангових місць в структурі захворюваності чоловіків і жінок. Наведено імовірні (вказано відсоток імовірності за даними ВООЗ) і найбільш відомі на сьогодні чинники, що здатні сприяти виникненню онкологічної патології, такі як незбалансоване харчування, гіподинамія, шкідливі звички (тютюнопаління та вживання алкоголю), незахищене статеве життя. Надано перелік рекомендацій, які допомагають вберегтися від хвороби. Презентація містить12 слайдів, має розділ «Запитання для самоперевірки», як і всі презентації в циклі, виконана на високому професійному рівні та містить адаптовану інформацію, легку для сприйняття старшокласниками.

Відеолекція - «Здоровий спосіб життя – профілактика злоякісних новоутворень» Караман О.М.

 
 

«Особливості будови пухлинної клітини»6

Презентацію побудовано шляхом проведення порівняння будови нормальної і злоякісно трансформованої клітини, що є корисним, з точки зору повторення і закріплення матеріалу, що викладається в шкільній програмі з біології. Розкрито морфологічні особливості будови пухлинної клітини, як приклад наведено електронномікроскопічну структуру нормальної і злоякісно трансформованої клітини, наведені приклади пухлинних клітин. Розповідається про шляхи, якими відбувається перетворення нормальних клітин у пухлинні, як послідовність двох пов'язаних процесів: змін в генетичному апараті (види хромосомних мутацій) та генетично обумовлених біохімічних та фізіологічних змін в системі регуляції поділу та диференціювання клітини. Презентація складається з 13 слайдів, містить також, окрім основного матеріалу, розділ «Закріплення основних понять». Кожен слайд має нотатки до слайду, де детально роз'яснюється зміст слайду і подається додаткова інформація щодо предмету слайду, що, безсумнівно, корисно для викладача при підготовці лекції або уроку.

 
 

7«Роль спадкового фактору у виникненні злоякісних новоутворень»

У презентації в адаптованій формі з використанням креативного підходу розкрито одну із важливих проблем онкології – роль спадковості у виникненні злоякісних пухлин. Для введення в тематику подано зміст основних понять, якими вона оперує – поняття «спадковості», поняття «генетичного апарату клітини», поняття пошкоджень генетичного матеріалу («мутацій»). Наведено приклади спадкових хвороб та спадкового раку. Значна частина презентації присвячена клініко-генеалогічному обстеженню, його меті, етапам, критеріям, за якими формуються групи ризику та вказана послідовність дій при виявленні підвищеної імовірності виникнення раку. Презентація складається з 19 слайдів, містить також, окрім основного матеріалу, розділ «Запитання для перевірки». Кожен слайд має детальні нотатки до слайду, де роз'яснюється зміст слайду і подається додаткова інформація щодо предмету слайду та посилання на використану і додаткову наукову літературу та посібники, що буде корисно для викладача при підготовці лекції або уроку.

 
 

8«Сучасні експериментальні методи і моделі дослідження раку»

Презентація спрямована на висвітлення засобів сучасної експериментальної і методичної бази у з'ясуванні причин та механізмів виникнення злоякісних новоутворень та пошуку підходів до їх подолання. Наведено історичні етапи розвитку та дано відомості щодо моделей експериментальної онкології. Охарактеризовано моделі in vivo та експериментальні пухлини (спонтанні, перещеплювані, індуковані), що вивчають на мишах, щурах, мавпах, кролях, морських свинках, хом'яках, собаках та ін. тваринах. Детально розкрито тему культивування клітин (in vitro) і дано перелік питань, що досліджують не тільки в онкології, а і в лікуванні спадкових захворювань, в пластичній хірургії, в біотехнології тощо за допомогою цього експериментального підходу. В презентації описано найсучасніші новітні методи у дослідженні складних і тонких механізмів функціонування клітин – молекулярно-біологічні методи (наприклад, ДНК-діагностика). Описано перспективи розвитку нового напряму онкологічної науки – молекулярна онкологія. В презентації 21 слайд, окрім викладення основного матеріалу також включено розділ «Питання для самоконтролю». Скориставшись нотатками до слайдів можна також для додаткового інформування використати посилання на наукову літературу.

 
 

9«Сучасні методи діагностики в онкогематології»

Презентацію побудовано таким чином, що нова для слухача інформація базується на поняттях, що є предметом шкільної програми з біології. Так, висвітлюються питання клітинного складу і функцій клітин крові і крові взагалі, наводиться приклад загального аналізу крові з наведенням фізіологічних показників для дорослих і для дітей, подано дані щодо складу кровотворної системи та клітинного складу головного органу кровотворення – кісткового мозку, дано поняття стовбурових клітин, описано їх основні характеристики. Друга частина лекції присвячена безпосередньо цитологічним та генетичним методам діагностики з основним акцентом на використанні їх при діагностиці гемобластозів – злоякісних захворювань кровотворної та лімфатичної системи. Презентація має 17 слайдів (один із яких «Питання для самоконтролю»), містить у нотатках до слайдів значний об'єм інформації у вигляді текстів, що робить лекцію більш зрозумілою і полегшує задачу викладачу при розробці такої тематики. 

 
 

10«Сучасні методи лікування онкологічних хворих»

Подається інформація, що стосується безпосередньо лікування хворих на онкологічну патологію: розкривається сутність радикального, симптоматичного та паліативного видів лікування, а також традиційних методів лікування хворих – хірургічного, променевого та медикаментозного. Наведено характеристику деяких видів традиційних методів лікування і особливості їх застосування в залежності від пухлинного процесу. Здійснено історичний екскурс щодо застосування цих методів в клінічній онкології. Наведено перелік сучасних підходів до лікування хворих на злоякісні новоутворення, які базуються на новітніх досягненнях в області молекулярної біології, методів, які прицільно на молекулярному рівні впливають на злоякісний процес (таргетна терапія), а також підходів, що залучають активацію внутрішніх резервів та можливостей організму хворого задля творчості, спрямованої на зцілення (арт-терапія). Презентація вміщує 21 слайд, має розділ «Запитання» та перелік використаної та рекомендованої літератури, повністю на доступному для шкільного віку адаптованому науковому рівні розкриває зміст проблеми сучасних методів лікування хворих на онкологічну патологію.

 
 

11«Сучасні методи діагностики і лікування онкологічних хворих»

Презентація подає в адаптованому і спрощеному вигляді інформацію щодо традиційних методів діагностики злоякісних новоутворень і лікування хворих на онкологічну патологію. Наведено послідовність дій пацієнта у випадку проведення діагностики раку (наведено дані про методи діагностики), при цьому описано ряд незначних неспецифічних симптомів і ознак, одночасна наявність яких у хворого може бути специфічною і повинна спонукати до візиту до лікаря. Розкрито сутність традиційних (морфологічні та цитологічні, рентгенологічний, УЗД-діагностика, радіонуклідна діагностика) методів діагностичного дослідження. Серед існуючих методів лікування хворих на злоякісні пухлини акцентовано увагу на методах - хірургічному, променевому, хіміотерапії та на більш сучасних – біотерапії і згадано додаткові методи лікування – гормонотерапія, гіпертермія, магнітотерапія, баротерапія та ін. В презентації 15 слайдів, нотатки містять значний об'єм інформації у вигляді адаптованих текстів, та посилань на використану і додаткову наукову та навчальну літературу, є розділ «Питання для самоконтролю».

 
 

12«Фактори ризику та профілактика онкологічних захворювань»

Презентація інформує молодь про фактори ризику, їх класифікацію, наслідки їхньої дії на організм людини та профілактичні кроки щодо попередження онкологічних захворювань. Лекція містить значний об’єм інформації, є однією із найбільших у циклі - 33 слайди. В ході лекції наведено основні
терміни, якими оперує лектор, перелік провідних світових організацій, що опікуються проблемою раку. Розглянуто механізми дії поширених канцерогенних чинників, які складають групи факторів ризику (навколишнього середовища, способу життя, біологічні і спадкові). Особливу увагу приділено заходам запобігання впливу кожного з таких чинників. Презентація добре ілюстрована зображеннями, рисунками, діаграмами, схемами та таблицями, насичена науковими фактами щодо дії канцерогенних факторів та дієвості профілактики раку. Заключний слайд лекції містить «Питання для самоконтролю» слухачів. Загалом, лекція сприяє формуванню у молоді розуміння небезпечності дії канцерогенів для особистого здоров’я, а саме, вірогідного відношення до виникнення злоякісних пухлин. Лекція виховує вмотивоване, свідоме ставлення до здорового способу життя.

 

13«Проблема підліткового тютюнопаління»

Значна за об’ємом (61 слайд) та дуже важлива за темою презентація, що буде корисною не тільки для інформування дітей старшого шкільного віку, але надзвичайно цікавою та повчальною для аудиторії слухачів будь-якого віку, що мають згубну звичку куріння. «Проблема підліткового тютюнокуріння» - це відверта розмова про те, як виникає психологічна та фізична залежність у курця, до яких смертельних хвороб та небезпечних порушень приводить ця згубна звичка. Детально розповідається, як впливає куріння на зовнішній вигляд, на репродуктивну систему жінки, якими серйозними ризиками обертається тютюнокуріння для чоловіків. Розкривається зв’язок між курінням та онкологічними захворюваннями.

Також, в цій лекції ви знайдете напрочуд цікаву та маловідому інформацію про агресивну рекламну політику та методи і прийоми, що проводять виробники тютюнових виробів для залучення нових курців. Найцинічнішими виглядають підходи, що застосовують саме до молодих людей та підлітків, бо саме в них тютюнові кампанії вбачають об’єкт своїх майбутніх доходів і благополуччя.

Як кинути курити? Може рекомендації з цього приводу, що ви їх знайдете в даній презентації, допоможуть вам…

«Чи справді мені треба кинути курити? Чи варто допомагати комусь із своїх близьких позбутися цієї звички?»

Для того, щоб подолати будь-яку проблему, в першу чергу необхідно прийняти, що вона існує. Отже, допоки Ви не визнаїте, що куріння - це тяжка залежніть, це хвороба, це проблема, яка потребує Вашої уваги і зусиль, нічого не вийде.

Зроби перший крок, він самий складний…

   
 Назва:   Національна академія наук України, Інститут експериментальної патології, онкології Р.Є. Кавецького
Лекції-презентації  «Науково-просвітницькі  фахівців-онкологів – на  захист  здоров’я  молоді  України»

 Автори:   Чехун В.Ф., Бучинська Л.Г., П'ятчаніна Т.В., Налєскіна Л.А., Поліщук Л.З., Марченко Л.Ю., Дворщенко О.С., Бєздєнежних Н.О., Караман О.М., Тимовська Ю.О., Ковалевська Л.М., Іванівська Т.С., Брєєва О.В., Єлейко-Хемич Л.О., Коваль А. О., Носко М. М.

Свідоцтво:  

Умови придбання та використання в школі:  

Завантажити презентацію:

    Презентація PowerPoint *.ppt
Прочитано, разів: 5984 Останнє редагування Неділя, 18 лютого 2018 20:01